Take note that also Nokia Treatment Suite and some other official program which relies on Nokia's servers Do not perform appropriately all through these days...Tán gẫu hoặc huênh hoang, nội dung người lớn, thư rác, xúc phạm thành viên khác,hiển thị thêmTheo dõi 5 câu trả lời 5 Báo cáo vi phạm Bạn có chắc mu… Read More